دختری اهل اسلونی برای یک میلیون یورو حاضر شد دستش قطع شود.

به گزارش رکنا، دختری اهل اسلونی برای یک میلیون یورو حاضر شد دستش قطع شود.

به گزارش‌ای بی سی، قرارداد او با بیمه مبنی بر این بود که چنانچه دستش قطع شود یک میلیون یورو دریافت کند. پس از اینکه نامزدش دست او را در خانه قطع کرد، مأموران دست قطع‌شده را پیدا کردند و به‌دلیل امکان پیوند زدن دست قطع‌شده، حق بیمه به او تعلق نگرفت.