شب و روز اول محرم به عنوان اول سال قمری دارای نماز و آداب خاصی است  و محرم، ماه حزن و اندوه و عزاداری شیعیان در قتل حسین بن علی است.

اتفاقات مهم رخداده شده در ماه محرم عبارتند از :