پسر جوان با حمله به زنی در قیطریه انگیزه شومش را اجرایی کرد!

به گزارش حبیب خبر به نقل از رکنا، دو کیف قاپ روز گذشته به یک زن در روز روشن در محله قیطریه حمله کردند.روز گذشته یک زن در تهران مورد حمله کیف قاپان قرار گرفت. به گزارش رکنا، کیف قاپی از یک خانم در تهران حادثه به بار آورد.این صحنه روز گذشته در قیطریه و در خیابان روشنائی، مقابل نانوائی اتفاق افتاده است